Cô & Bé

Mẹ & Bố

Thống kê truy nhập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 141

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 276319

Tin tức

KẾ HOẠCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

Thứ hai - 08/10/2018 20:22
trường mầm non Quài Cang
Kế hoạch Ban đại diện cha mẹ học sinh
PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO TRƯỜNG MẦM NON QUÀI CANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số   /QĐ - HT Quài Cang, ngày 30 tháng 8  năm 2018
  
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018 - 2019
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON QUÀI CANG

 
Căn cứ Thông tư  số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 1 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo diều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh;
Căn cứ vào quyết định số: 780/QĐ-UBND ngày 1 tháng 08 năm 2018 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch huy động học sinh năm học 2018 - 2019;
Căn cứ công văn số 10/PGDĐT- CM, ngày 8/8/2018 của PGD-ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn các khoản thu dịch vụ và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018-2019;
Căn cứ công văn số 46/PGDĐT-GDMN ngày 28 tháng 8 năm 2018 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của hiệu trưởng; 
Xét đề nghị của ban Đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non Quài Cang
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018 - 2019 trường Mầm non Quài Cang, gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối chính sách về giáo dục mầm non đối với cha mẹ học sinh. Hướng dẫn công tác tổ chức hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, phối hợp với nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi gửi:                                                                        
   - Như điều 3;                                                                        
    - Lưu: VP.
 
 
                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                           Vũ Thị  Hương
 
 
 
DANH SÁCH
Ban Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018- 2019
(Kèm theo QĐ số  /QĐ-HT ngày   tháng   năm 2018)
 
I. TRƯỞNG BAN
1.Ông: Lò Văn Khuyên - Phụ huynh N A2 TT
          II. PHÓ BAN
2. Bà: Tòng Thị Chính: - Phụ huynh Lớp nhà trẻ Bản Sáng
                     3. Bà:   Phạm Thị Bình: - Phụ huynh Lớp Nhỡ A1 TT
 
 
           III. CÁC ỦY VIÊN
1.     Ông : Triệu Văn Bảo– Phụ huynh Lớp nhà trẻ A1 TT
2.     Ông: Lò Văn Tiến - Phụ huynh Lớp nhà trẻ A2TT
3.     Bà:  Lò Thị Duyên- Phụ huynh Lớp nhà trẻ A3TT
4.     Ông: Lò Văn Toàn – Phụ huynh Lớp MG Bé A1 TT
5.     Bà: Cà Thị Lương  – Phụ huynh Lớp Bé A2 TT
6.     Bà : Lò Thị Thiên- Phụ huynh Lớp Lớn A1 TT
7.     Bà: Quàng Thị Xôm - Phụ huynh Lớp Lớn A2 TT
8.      Bà: Lò Thị Vân- Phụ huynh Lớp Lớn Bản Sáng
9. Ông: Lò Văn Hương  Phụ huynh lớp Ghép Bản Sáng.
10. Bà: Lò Thị Thơi - Phụ huynh Lớp Ghép bản Cườm
11. Bà: Lò Thị Xoan - Phụ huynh Lớp Ghép bản Cá
 (Danh sách gồm có 14 ông, bà.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
Năm học: 2018 - 2019
 
I. Tổ chức của ban đại diện cha mẹ học sinh
1. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
- Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 3 thành viên, trong đó :
1 Chi hội trưởng
1 Chi hội phó.
1 Uỷ viên.
- Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, nhà trường và đại diện cho cha mẹ học sinh trong lớp thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.
2. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
- Nhà trường có 1 ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 14 thành viên và cũng được bầu ra từ cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học.
Cơ cấu gồm:
I. TRƯỞNG BAN
1.Ông: Lò Văn Khuyên - Phụ huynh N A2 TT
          II. PHÓ BAN
2. Bà: Tòng Thị Chính: - Phụ huynh Lớp nhà trẻ Bản Sáng
                     3. Bà:   Phạm Thị Bình: - Phụ huynh Lớp Nhỡ A1 TT
           III. CÁC ỦY VIÊN
1.     Ông : Triệu Văn Bảo– Phụ huynh Lớp nhà trẻ A1 TT
2.     Ông: Lò Văn Tiến - Phụ huynh Lớp nhà trẻ A2TT
3.     Bà:  Lò Thị Duyên- Phụ huynh Lớp nhà trẻ A3TT
4.     Ông: Lò Văn Toàn – Phụ huynh Lớp MG Bé A1 TT
5.     Bà: Cà Thị Lương  – Phụ huynh Lớp Bé A2 TT
6.     Bà : Lò Thị Thiên- Phụ huynh Lớp Lớn A1 TT
7.     Bà: Quàng Thị Xôm - Phụ huynh Lớp Lớn A2 TT
8.      Bà: Lò Thị Vân- Phụ huynh Lớp Lớn Bản Sáng
9. Ông: Lò Văn Hương  Phụ huynh lớp Ghép Bản Sáng.
10. Bà: Lò Thị Thơi - Phụ huynh Lớp Ghép bản Cườm
11. Bà: Lò Thị Xoan - Phụ huynh Lớp Ghép bản Cá
 (Danh sách gồm có 14 ông, bà.)
       - Thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là trưởng ban hoặc phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
- Số lượng các phó trưởng ban và các thành viên thường trực của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do cuộc họp các trưởng ban và phó trưởng ban của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định.
- Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là một năm học; các Ban đại diện cha mẹ học sinh hết nhiệm kỳ khi bắt đầu năm học tiếp sau, riêng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cuối cấp học hết nhiệm kỳ khi kết thúc năm học.
- Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do toàn thể cha mẹ học sinh lớp quyết định; việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, thống nhất trong Ban đại diện cha mẹ học sinh được ghi trong biên bản cuộc họp.
II. Hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018 - 2019
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
a. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;
- Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
b. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
- Quyết định triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp) sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;
- Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.
2. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
2.1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
a) Nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học;
- Chuẩn bị các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh và cuộc họp cha mẹ học sinh, tổ chức việc thu thập nguyện vọng và kiến nghị của cha mẹ học sinh.
b) Quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho phó trưởng ban và các thành viên, chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;
- Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp về hoạt động của cha mẹ học sinh, phản ánh ý kiến của cha mẹ học sinh về chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học;
- Cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với học sinh của lớp.
2.2. Nhiệm vụ và quyền của phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
Phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công.
2.3. Nhiệm vụ và quyền của thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.
3. Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
a. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;     
- Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;
- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh
- Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;
- Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
b. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
- Quyết định triệu tập các cuộc họp theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh trường) sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng;
- Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý, giáo dục học sinh;
- Quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 10 Điều lệ này.
4. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
4.1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
a) Nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này;
- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
b) Quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (trừ cuộc họp cử trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường);
- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;
- Tổ chức vận động học sinh bỏ học tiếp tục đi học;
- Định kỳ làm việc với Hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục của nhà trường;
4. 2. Nhiệm vụ, quyền của các phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Các phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có nhiệm vụ giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công; chủ trì cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nếu được trưởng ban uỷ quyền.
4.3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.
5. Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh
5.1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh:
- Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.
- Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.
5.2. Quyền của cha mẹ học sinh
- Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục, có quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện;
- Ứng cử, đề cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;
- Từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện.
- Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.
6. Hoạt động của cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh
6.1. Các cuộc họp của toàn thể cha mẹ học sinh:
- Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh cử Ban đại diện học sinh lớp với số thành viên quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Điều lệ này. Trong năm học, tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp ba lần: Vào đầu năm học, khi kết thúc học kỳ một, khi kết thúc năm học và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu;
- Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.
6.2. Các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
- Đầu năm học giáo viên chủ nhiệm lớp triệu tập cuộc họp đầu tiên của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử trưởng ban, phó trưởng ban. Sau khi được cử, trưởng ban điều hành cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh để thông qua chương trình hoạt động cả năm học.
Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và có thể họp bất thường khi có ít nhất 50% số cha mẹ học sinh đề nghị hoặc do trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định;
- Đầu năm học, Hiệu trưởng họp với trưởng ban và phó trưởng ban của tất cả các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để cử ra Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong số những người thuộc thành phần được triệu tập họp, có thể cử cả người vắng mặt nếu đã được người đó đồng ý tham gia. Sau đó, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cử trưởng ban, các phó trưởng ban, nếu cần có thể cử các thành viên thường trực. Sau khi được cử, trưởng ban điều hành cuộc họp tất cả các trưởng ban, phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thông qua chương trình hoạt động cả năm học;
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và họp bất thường khi có ít nhất 50% số thành viên hoặc trưởng ban đề nghị.
6.3. Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các nội dung, kế hoạch hoạt động đã được thảo luận, thống nhất trong các cuộc họp cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh.
 7. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
7.1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.
         - Cuộc họp phụ huynh ngày 28/8/2018, phụ huynh các lớp đã vận động ủng hộ  quỹ của Hội trong năm học này từ 100.000đ- 200.000đ/1 HS. Phụ huynh các lớp nhờ cô giáo CN thu hộ và sẽ trích để lại lớp1/3 còn 2/3 ủng hộ vào quỹ của Ban Đ D CMHS nhà trường. Khoản tiền này do trưởng ban quản lý và sử dụng làm sao cho đúng với thông tư số 55/2011/TT-BGD-ĐT
Dự kiến Tổng thu 370 trẻ x 100.000 đ/trẻ/năm = 37.000.000đ
       Dự kiến chi
 Hỗ trợ mua quà tổ chức trung thu= 4,000,000đ
( bốn triệu đồng)
Chi thưởng cho trẻ hội thi cấp trường 50.000đ x 150 trẻ = 7,500,000đ
( bẩy triệu năm trăm ngàn đồng)
Khen thưởng học đạt thành tích học kỳ I; 40.000đ x 150 trẻ = 6,000,000đ
( Sáu triệu đồng)
Chi kinh phí cho trẻ tham gia hội thi cấp huyện =  4,000,000đ
( bốn triệu đồng)
Chi thưởng cho trẻ tham gia hội thi cấp huyện = 5,000,000đ
( Năm triệu đồng)
Chi thưởng học sinh cuối năm 50.000đ x 150 trẻ = 7,500,000đ
( bẩy triệu năm trăm ngàn đồng)
Chi chúc tết GĐ trẻ khó khăn, trẻ gặp hoạn nạn rủi ro, dự kiến mỗi xuất quà 100.000x 30 xuất = 3,000,000đ
( ba triệu đồng)
(Tổng cộng:  Ba mươi bẩy triệu đồng chẵn )
       
     
       
 
         
7.2. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:
- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;
- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và  sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.
7.3. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết
 
 toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
7.4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:
- Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.
- Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
III. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp
- Hỗ trợ các hoạt động của cha mẹ học sinh thực hiện theo nội dung đã được thống nhất trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, chủ động phối hợp với Ban đại diện và cha mẹ học sinh về công tác quản lý của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh; góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Nhà trường cử đại diện lãnh đạo làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh.
IV. Khen thưởng và sử lý vi phạm
1. Khen thưởng
- Kết quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng đối với nhà trường.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt, góp phần tích cực vào công tác giáo dục học sinh, tuỳ theo thành tích được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
2. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý cản trở việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, vi phạm các quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CỦA
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
Năm học: 2018 - 2019
 
 
Tháng
 
Nội dung công việc
 
 
Điều chỉnh kế hoạch
 
8
 
- Tổ chức cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, cử ra Ban Đ DCMHS.
- Tổ chức cuộc họp trưởng ban của các ban đại diện cha mẹ học sinh lớp bầu ra BCH  Ban Đ DCMHS nhà trường. Thông qua kế hoạch hoạt động, dự kiến các khoản thu chi của ban đầu năm học khi đã được duyệt
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định
- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
9
- Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày khai trường 5/9
- Phối kết hợp với các cô giáo tiếp tục vận  động học sinh  ra lớp, tăng tỉ lệ chuyên cần.
- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
- Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;     
- Cùng kết hợp với nhà trường tổ chức thực hiện xây dựng trường
học thân thiện - học sinh tích cực.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
- Phối kết hợp với các cô giáo tiếp tục vận  động học sinh  ra lớp, tăng tỉ lệ chuyên cần.
- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
- Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;     
- Cùng kết hợp với nhà trường tổ chức thực hiện xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực.
 
 
 
 
 
 
11
- Phối kết hợp với các cô giáo tiếp tục vận  động học sinh  ra lớp, tăng tỉ lệ chuyên cần.
- Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học.
-  Thực hiện các hoạt động giáo dục do ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã đề ra.
- Phối hợp với nhà trường  tổ chức lễ kỷ niệm 20/11
 
 
 
12
 
- Phối kết hợp với các cô giáo tiếp tục vận  động học sinh  ra lớp, tăng tỉ lệ chuyên cần.
- Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho các cháu.
- Thống nhất với hiệu trưởng chủ trương, phân công các ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp tổ chức các cuộc họp cuối học kỳ I.
- Kết hợp với nhà trường tổ chức sơ kết Học kỳ 1
 
 
 
 
 
 
1
 
- Phối kết hợp với các cô giáo tiếp tục vận  động học sinh  ra lớp, tăng tỉ lệ chuyên cần.
- Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, lễ sơ kết HKI.
- Phối hợp với BGH - GV cùng vận động và duy trì số lượng học sinh.
- Kết hợp với nhà trường tổ chức hội thi BVK Cấp trường
- Phối hợp với nhà trường ôn luyện cho học sinh tham dự thi cấp huyện vào tháng 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
- Nghỉ tết
- Phối hợp với hiệu trưởng cùng vận động và duy trì nề nếp số lượng học sinh sau thời gian nghỉ tết.
- Tiếp tục hưởng ứng tham gia cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực cùng với CB - GV trong NT
 
 
 
 
 
3
 
- Phối kết hợp với các cô giáo tiếp tục vận  động học sinh  ra lớp, tăng tỉ lệ chuyên cần.
- Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức giáo dục lễ giáo cho học sinh, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
- Động viên CB - GV tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện.
 
 
 
 
 
 
 
4
 
- Kết hợp với nhà trường tổ chức hội thi BKBN- BVKvòng huyện
- Tiếp tục phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do ban đại diện cha mẹ học sinh đã đề ra.
- Phối hợp với GV chủ nhiệm lớp chăm sóc, quản lí động viên học sinh tích cực học tập, thực hiện quy định của điều lệ và nội quy của nhà trường.
 
 
 
 
 
 
5
- Phối kết hợp với các cô giáo tiếp tục vận  động học sinh  ra lớp, tăng tỉ lệ chuyên cần.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường giám sát, thực hiện việc thu Chi kinh phí của học sinh đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ và quyết toán kinh phí tại cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh
- Phân công ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tổ chức cuộc họp cuối năm, thông báo kết quả học tập của học sinh trong năm học.
- Tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, quyết toán quỹ.
- Tiếp tục kết hợp với nhà trường khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh cuối năm học.
 
                                                        

 
                                          NGƯỜI LẬP
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                   

Tác giả bài viết: Mầm non Quài Cang

Nguồn tin: Mầm non Quài Cang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến:

Điều bạn quan tâm nhất là gì?

Chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng dạy

Thương hiệu....

global html

Trường MN Quài Cang xin thông báo!enlightened